Українська Русский
Хостинг CityHost.com.ua

Насос глибинний струминний універсальний

Насос глибинний струминний універсальний (далі насос) призначений для використання на нафтових і газоконденсатних родовищах як устаткування для підйому продукції свердловин при їх експлуатації струминними установками і газліфтно-струминному способі експлуатації свердловин.

Насос може застосовуватися при експлуатації свердловин в технологічно складних умовах, до яких відносяться:

  1. великі глибини;
  2. низький тиск пластів;
  3. високий вміст в продукції рідкої фази, що видобувається (нафтові і газоконденсатні свердловини );
  4. висока в'язкість продукції свердловин (водонафтових емульсій або чистої нафти);
  5. надходження механічних домішок з пласта в свердловину;
  6. відкладення в видобувній системі смол, солей, парафіну;
  7. значна викривленість видобувних свердловин, пов'язана з кущовим бурінням.

Параметри і розміри, що характеризують умови експлуатації насоса: насос може застосовуватися в свердловинах з обсадною колоною, внутрішній діаметр якої не менше 118мм, завглибшки до 3500 м в середовищі нафти, конденсату і води пласта при максимальній температурі до 120 oС.

Приведені нижче схеми є функціональними,де представлено основне обладнання і прилади необхідні для роботи рідинними і газорідинними насосами. В залежності від конкретних умов експлуатації свердловин ці схеми можуть бути змінені, доповнені іншим обладнанням і приладами чи спрощені. Установка складається з наземного і внутрішньосвердловинного устаткування. Схеми обв'язки наземного устаткування і компоновки обладнання свердловини представлені на малюнках 1, 2.


Робочий процес струминного насоса.

Дія струминного насоса ґрунтується на явищі інжекції робочого середовища (незтискаємого і стискаємого): високонапірний струмінь притягує і передає частину енергії середовищу низьких початкових швидкостей.

Якщо в струминному насосі робочий і інжектуємий потік є рідиною, то такий насос прийнято називати рідинним струминним насосом.

Якщо в струминному насосі робочим потоком є газ, а інжектуємим потоком рідина, то такий насос прийнято називати газорідинним струминним насосом.

Процеси, які відбуваються в цих апаратах, мають деякі відмінності і будуть розглянуті нижче.

Робочий процес в рідинному струминному насосі відбувається наступним чином. Після установки струминного насоса в корпус, в затрубний простір силовим насосом подають робочу рідину під заданим розрахунковим тиском. При витіканні робочої рідини із сопла з високою швидкістю в конфузорі насоса утворюється зона пониженого тиску. Внаслідок цього рідина із підпакерного простору поступає в конфузор і далі в камеру змішування. В камері змішування відбувається енергообмін між потоками робочої і ежектуємої рідини і вирівнювання їх швидкостей і тисків.

Змішаний потік рідин із камери змішування поступає в дифузор, де відбувається перетворення кінетичної енергії в потенціальну, тобто в напір, який направляється до гирла свердловини. В результаті роботи струминного насоса під пакером створюється задане пониження гідростатичного тиску (задана величина депресії), при якому відбувається видобуток рідини із свердловини струминною установкою. Змінюючи тиск нагнітання робочої рідини силовим насосом можна забезпечити відкачку рідини із пласта на різних режимах залежність дебіта від депресії. Отримані дані можна використовувати для побудови індикаторної діаграми і по ній встановити оптимальний режим роботи свердловини.

В газорідинному струминному насосі застосовується понадзвукове сопло, яке призначене для отримання понадзвукового потоку на виході із сопла і зниження тиску від початкового значення до розрахункової величини. Це сопло складається із звужуючої (дозвукової) і розширюючої (понадзвукової) частин.

На малюнку 2 представлена принципова схема газорідинного струминного насоса. Робочий газ із визначеним тиском і швидкістю підводиться до робочого сопла. При протіканні газу в звужуючій частині сопла по мірі зменшення площі поперечного перерізу каналу збільшується швидкість руху газу при одночасному зменшенні швидкості звуку. В найменшому перерізі сопла швидкість витоку газу являється рівною місцевій швидкості звука. Тиск високонапірного газу на цій ділянці знижується за рахунок збільшення швидкості потоку.

Зменшення тиску із зростанням швидкості відбувається тому, що енергія тиску витрачається на прискорення газового потоку. При протіканні газу в розширюючій частині за рахунок його розширення відбувається збільшення швидкості потоку від звукової до понадзвукової.

Потік інжектуємого газа під тиском з великою швидкістю витікає із сопла і підхоплює крапельну рідину в прийомну частину камери змішування (конфузор).

В камері змішування відбувається інтенсивне перемішування потоків з вирівнюванням профіля швидкостей по перерізу камери змішування і частковим перетворенням кінетичної енергії потоків в потенціальну енергію статичного тиску. Далі потік поступає в дифузор, де відбувається подальше перетворення кінетичної енергії потоків в потенціальну енергію статичного тиску. На цій ділянці відбувається збільшення тиску і зменшення швидкості. При певному тиску і швидкості змішаний потік виходить із струминного насоса в НКТ.

ООО ТЕХПРОЕКТ. Проектирувания, конструирувания, перевозки Интернет студия Конструктив - Разработка сайтов, хостинг, реєстрация доменов